Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK z siedzibą w Małuszów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.apatil.pl (zwanego dalej: „Sklepem APATIL”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK z siedzibą w Małuszów usług drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK za pośrednictwem Dostawcy,

Dostawca – podmiot, któremu KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. powierza Dostawę Towaru w ramach jego sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub firmy kurierskie zawodowo trudniące się przewozem przesyłek.

Hasło – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.

Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – funkcjonalność Strony Internetowej Sklepem APATIL, uruchomiona na rzecz Klienta przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK., po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

Login – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepem APATIL Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.apatil.pll, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu APATIL.

Rejestracja – procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu APATIL .

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK ; Małuszów, WROCŁAWSKA8; 55-040 Kobierzyce ; NIP: 8961395682 adres poczty elektronicznej: zamowienia@apatil.pl, będąca właścicielem Sklepu APATIL ;

Strona Internetowa Sklepu APATIL – strony internetowe, pod którymi KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. prowadzi Sklep APATIL , działające w domenie apatil.pl.

Towar – produkt oferowany przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego APATIL .

Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK

§ 2 Wstęp

Jako KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK posiadamy wszelkie prawa do Sklepu APATIL , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu APATIL , a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK udostępnia Sklep APATIL  jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu APATIL .

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu APATIL  reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.

Sklep APATIL  lub Strony Sklepu Internetowego APATIL  nie mogą być wykorzystywane przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (spam).

Korzystanie ze Sklepu Internetowego APATIL  odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez nas w Regulaminie.

Klient, korzystając ze Sklepu APATIL  nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu APATIL , Strony Sklepu Internetowego APATIL  lub usług nieodpłatnych świadczonych przez apatil.pl, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK

Klient jest uprawniony do korzystania ze Stron Internetowych Sklepu APATIL  wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Stron Internetowych Sklepu APATIL  w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK

Korzystanie ze Sklepu APATIL  oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treścią cyfrową zawartą na Stronie Internetowej Sklepu APATIL , z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK dołoży starań, aby korzystanie z naszego Sklepu Internetowego APATIL  było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego APATIL  to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Microsoft Edge, Chrome 69, FireFox 62, Opera 56, Safari 8.0) z włączoną obsługą języka Javascript, bez systemów blokujących typu AdBlock, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 M/s.

W celu złożenia Zamówienia w Sklepie BY KAMILA WYBRANCZYK oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu APATIL , Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

Jako KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK oświadczamy, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu APATIL . W przypadku zastosowania przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 3 Rejestracja w Sklepie Internetowym APATIL 

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie APATIL .

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez nas na Stronie Internetowej Sklepu APATIL  i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.

Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:

Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako pole opcjonalne;

Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;

Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do Rejestracji i założenia Konta Klienta.

Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego po złożeniu wymaganych w formularzu oświadczeń o zgodach jest równoznaczne z:

przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

upoważnieniem KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej Sklepu APATIL  w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK z siedzibą Małuszów, WROCŁAWSKA8; 55-040 Kobierzyce NIP: 8961395682 , adres e-mail: ZAMOWIENIA@apatil.pl , nr telefonu:  +48 504504146. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.apatil.pl .

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez apatil.pl. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu BY KAMILA WYBRANCZYK.

Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując funkcjonalności Konta Klienta.

§ 4 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym BY KAMILA WYBRANCZYK przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu BY KAMILA WYBRANCZYK.

Klient składa zamówienie, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu  BY KAMILA WYBRANCZYK Towar, którym jest zainteresowany i jego ilość, a następnie polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” lub „KUP TERAZ”. W razie wyboru polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” po skompletowaniu całości zamówienia należy wybrać polecenie „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Po wybraniu polecenia „KUP TERAZ” lub „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” zostanie uruchomiony formularz zamówienia, pozwalający na ustalenie sposobu Dostawy oraz płatności. Przed wysyłką zamówienia do KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK podawana jest łączna cena wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybór polecenia „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

Po złożeniu zamówienia, KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Konsument zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową.

§ 5 Płatność i Dostawa

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu BY KAMILA WYBRANCZYK zmieszczone przy danym Towarze:

stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są wedle wyboru Klienta (o ile możliwość wyboru jest dostępna na Stronie Internetowej Sklepu BY KAMILA WYBRANCZYK) w złotych polskich lub walucie obcej;

nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;

Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu BY KAMILA WYBRANCZYK w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);

przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PRZELEWY24, obsługiwany przez firmęPayPro Spółka Akcyjna Z SIEDZIBĄ UL. Kanclerska 15 60-327 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK informacji z systemu PRXELEWY24 o dokonaniu płatności przez Klienta);

przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PAYPAL, obsługiwany przez firm(w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);

przelew bankowy bezpośrednio na rachunek bankowy KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK (w tym przypadku realizacja zamówienie i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu środków na rachunku KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK)

Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK informację o terminie realizacji zamówienia.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego przez Klienta Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Wybór Dostawcy następuje przy składaniu zamówienia.

Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK Małuszów, WROCŁAWSKA8; 55-040 Kobierzyce NIP: 8961395682 w następujących dniach i godzinach: poniedziałek – piątek w godzinach od 09:00 do 16:00.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie ponowną próbę doręczenia Towaru, zgodnie z regulaminem dostarczania przesyłek u wybranego Dostawcy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego BY KAMILA WYBRANCZYK, przez DostawcęKAMILA PASIUT WYBRAŃCZYKskontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6 Promocje

BY KAMILA WYBRANCZYK ogłaszać będzie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu APATIL  akcje promocyjne w zakresie możliwości obniżenia kosztów Dostawy, w przypadku złożenia przez Klientów Zamówień o określonej wartości.

W przypadku, gdy Zamówienie złożone przez Klienta opiewać będzie na kwotę związaną z daną akcją promocyjną w zakresie obniżenia kosztów Dostawy, o której mowa w ust. 1 powyżej, każdorazowy koszt Dostawy zostanie obniżony poprzez uruchomienie automatycznego kodu zniżkowego.

Obniżenie ceny Dostawy dotyczy wyłącznie Zamówień opłacanych w polskich złotych (PLN)

Działania, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej nie łączą się z innymi promocjami uruchamianymi przez użycie kodu.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK ogłaszać będzie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu APATIL  lub na kanałach social media akcje promocyjne w ustalonym przedziale czasowym lub też do wyczerpania zapasów.

W przypadku promocji, która jest określona wymogiem spełnienia wymaganej kwoty zamówienia, po zwróceniu produktu z danego zamówienia, dana promocja/prezent nie obowiązuje i powinna zostać zwrócona.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK jest uprawniony do odwołania lub zmiany warunków akcji promocyjnej w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że ewentualna zmiana nie wpłynie na prawa Klientów nabyte przed dniem odwołania lub zmiany warunków.

§ 7 Odpowiedzialność i rękojmia

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. albo KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 8 Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK

Klient może zgłosić KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK Dla złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacji zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu APATIL  W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYKniezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9 Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń – Platforma ODR

Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

Jednocześnie przypominamy adres poczty elektronicznej KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK do kontaktu z Klientami: ZAMOWIENIA@apatil.pl

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot świadczeń

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK na Stronie Internetowej Sklepu KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK oraz załączony do wiadomości zawierającej potwierdzenie zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwrot i Reklamacja

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie zostanie przesłany Towar objęty umową,KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru i zweryfikowania jego nienaruszonego stanu (w tym opakowań).

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK., KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK lub przekazać go osobie upoważnionej przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru i kompletności Towaru.

Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, w fabrycznym nienaruszonym opakowaniu. Zwrotu można dokonać przykładowo:

bezpośrednio w biurze KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK w następujących dniach tygodnia i godzinach: poniedziałek – piątek w godzinach od 09:00 do 16:00 lub

za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK Małuszów, WROCŁAWSKA8; 55-040 Kobierzyce NIP: 8961395682

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Znaczenie platformy ODR

Za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) Komisja Europejska zapewnia bezpieczniejsze i sprawiedliwsze zakupy przez internet poprzez dostęp do narzędzi rozstrzygania sporów o wysokiej jakości. 

Link do platformy internetowego rozstrzygania sporów ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 11 Usługi

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:

Prowadzenie Konta Klienta;

Newsletter

Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych § 3 Regulaminu.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK na Stronie Internetowej Sklepu APATIL  oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK, wraz z przekierowaniem na Stronę Internetową Sklepu APATIL , za pomocą którego Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę skorzystania z usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Klienta woli skorzystania z usługi.

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK Newsletter przesyłany jest przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK. do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera, w szczególności:

informację o nadawcy;

wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz

informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a wypisując się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej ZAMOWIENIA@apatil.pl .

Klient, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Klienta lub zgłosić takie żądanie KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK., może ono zostać usunięte do 30 (trzydzieści) dni od zgłoszenia żądania.

KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu APATIL  lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego APATIL  i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego APATIL .

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego APATIL .

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK na stronie głównej Sklepu Internetowego APATIL  wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego APATIL  przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie KAMILA PASIUT WYBRAŃCZYK w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep APATIL  do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2022 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.